ดึง 'ทรัสตี' และ 'คราวด์ฟันดิง' อยู่ภายใต้กฎหมาย ปปง.

กองบรรณาธิการ TCIJ 23 ก.ย. 2565 | อ่านแล้ว 601 ครั้ง

ดึง 'ทรัสตี' และ 'คราวด์ฟันดิง' อยู่ภายใต้กฎหมาย ปปง.

ครม.เห็นชอบธุรกิจ 'ทรัสตี' และ 'คราวด์ฟันดิง' อยู่ภายใต้กฎหมาย ปปง. ป้องกันการฟอกเงินนำเงินทุจริต เงินกลุ่มสีเทา มาลงทุน หลังได้รับความนิยมเพิ่ม

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ว่านางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎกระทรวง สำนักงาน ปปง. กำหนดให้ “ผู้ประกอบธุรกิจทรัสตี” ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและ “ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง” ตามประกาศคณะกรรม ก.ล.ต. กำหนดให้เป็น “สถาบันการเงิน” ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อป้องกันการนำเงิน จากการกระทำความผิดมาลงทุน เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนผ่านกองทรัสต์และผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มีโอกาสที่นักลงทุนจะอาศัยช่องว่างของการตรวจสอบ นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเข้าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อฟอกเงิน โดยที่บริษัทตัวกลางไม่ได้รายงานความผิดปกติของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้สำนักงาน ปปง. ทราบ

ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบธุรกิจทรัสตีและผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย ปปง. ต้องจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าต้องแสดงตน การกำหนดนโยบาย การรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการตรวจสอบ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เป็นต้น

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ครม. เน้นย้ำให้มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการปฏิบัติ ไม่เป็นภาระมากเกินไป และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ MSME พร้อมทั้งให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณา

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: