ครม. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ พ.ศ. 2560-2569

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1942 ครั้ง

ครม. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ พ.ศ. 2560-2569

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินการต่อไป ที่มาภาพประกอบ: wikipedia.org

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินการต่อไป

โดยสาระสำคัญของร่างนโยบายฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนานาชาติสำหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในภาวะปกติและให้มีมาตรการเผชิญภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์ความรู้และเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 1) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 2) การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 3) การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ และ 4) การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ